Spis treści
Contents

Prace oryginalne
Original papers

FRONCZYK, J., BĄKOWSKI, J., GARBULEWSKI, K.: Charakterystyki wytrzymałościowe zeolitu i mieszanek zeolitowo-piaskowych w przepuszczalnych barierach reaktywnych
Shear strength characteristics of zeolite and zeolite-sand mixtures in permeable reactive barriers

NIEMCZYK, H., KOWALSKA, B., MAJEWSKI, G.: Analiza zależności między aktualną wilgotnością gleby a wskaźnikiem opadów uprzednich i temperaturą powietrza
Analysis of the relationship between actual soil moisture and anterior precipitation indexes and air temperature

KALBARCZYK, E.: Zmienność plonu ziarna pszenżyta jarego w Polsce w warunkach różnego nasilenia suszy atmosferycznej
Variability of grain yield of spring triticale in Poland in the different conditions of atmospheric drought

URBAŃSKI, J.: Rozkłady prędkości przepływu na długości rozmycia w dolnym stanowisku na modelu jazu
Distributions of flow velocities on the length of local scour in downstream on weir model

Prace naukowo-przeglądowe
Review papers

KRUKOWSKI, M.: Statystyczna metoda weryfikacji założeń technicznych modelu koryta dwudzielnego wykorzystywanego w badaniach hydraulicznych
Statistical method for verification of technical principles of compound channel model construction for hydraulic research

SAS, W., SOBAŃSKA, K.: Recykling jako sposób zagospodarowania odpadów powstających przy remontach dróg
Recycling as a method of reuse the material coming from pavement reconstruction worksCopyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw